تعرفه های درج آگهی

مکان درج آگهی تعرفه های درج آگهی
درج آرم بر روی جلد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحات داخل ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درج اسپانسری در پایین صفحه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پشت جلد ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقابل شناسنامه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عطف کتاب ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نشانه گر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحات ویژه ( 2 و 3 ) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رپرتاژ آگهی : حداقل سه صفحه (قیمت هر صفحه) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال