تعرفه های رزرو نمایشگاه

مساحت هزینه ثبت نام
12 متری (هزینه هر متر مربع 350 هزار تومان) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
9 متری (هزینه هر متر مربع 350 هزار تومان) ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
6 متری (هزینه هر متر مربع 350 هزار تومان) ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
30 متری (هزینه هرمتر مربع 350 هزار تومان) ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال