رشته های مشارکتی

آثار برتر روابط عمومی ها در 9 رشته زیر گزینش می شوند
پژوهش ارتباطی
برنامه ریزی ارتباطی
خلاقیت و نوآوری
مدیریت راهبردی روابط عمومی
فرهنگ سازی
اطلاع رسانی
تکریم ارباب رجوع
ارتباطات الکترونیک
ارتباطات رسانه ای