شرایط شرکت

روابط عمومی ها با ثبت نام و واریز شهریه در هر رشته به میزان 500 هزار تومان می توانند حداکثر دو اثر را به جشنواره ارسال کنند و مشارکت روابط عمومی در یک یا چند رشته یا کلیه رشته ها ، محدودیتی ندارد.