معرفی داوران جشنواره

 • جواد قاسمی
  • تحصیلات: کارشناس ارشد روابط عمومی
  • سمت: نایب رییس انجمن روابط عمومی ایران و استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  جواد قاسمی

 • دکتر محمد رضا رسولی
  • تحصیلات: دکتری
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر محمد رضا رسولی

 • سید شهاب سید محسنی
  • تحصیلات: کارشناس ارشد رزونامه نگاری
  • سمت: معاون روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  سید شهاب سید محسنی

 • دکتر عطاء اله ابطحی
  • تحصیلات: دکتری مدیریت رسانه
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر عطاء اله ابطحی

 • دکتر امید علی مسعودی
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: مدیر کل روابط عمومی سازمان استاندارد
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر امید علی مسعودی

 • استاد علی فروزفر
  • تحصیلات: کارشناس ارشد ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های متعدد
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  استاد علی فروزفر

 • حسن نصیری قیداری
  • تحصیلات: کارشناس ارشد ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  حسن نصیری قیداری

 • دکتر احمد یحیایی ایله ای
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: مدرس روابط عمومی
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر احمد یحیایی ایله ای

 • دکتر امیر مسعود امیر مظاهری
  • تحصیلات: دکتری جامعه شناسی
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر امیر مسعود امیر مظاهری

 • دکتر اسماعیل قدیمی
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر اسماعیل قدیمی

 • دکتر علی اصغر کیا
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: استاد دانشگاه
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر علی اصغر کیا

 • دکتر حمید شکری خانقاه
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: مدرس روابط عمومی
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر حمید شکری خانقاه

 • دکتر داود زارعیان
  • تحصیلات: دکتری ارتباطات
  • سمت: مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران
  • توضیحات: عضو هیئت داوران دوازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

  دکتر داود زارعیان