باقر ساروخانی

پروفسور باقر سارخانی

دبیر علمی سمپوزیوم

سطح تحصیلات: دانشجوی دکترای جامعه شناسی پروفسور باقر سارخانی

· دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

· کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، سال ۱۳۷۷

· کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، سال ۱۳۷۳

سوابق تدریس پروفسور باقر سارخانی

· دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از سال ۱۳۷۷ به عنوان عضو هیات علمی

· دانشکده علوم اجتماعی ( ادبیات و علوم انسانی ) دانشگاه رازی کرمانشاه از سال ۱۳۷۹ به صورت متناوب و به عنوان حق التدریس

· دانشگاه امام حسین (ع) ، شعبه کرمانشاه در سال ۱۳۸۴ به عنوان حق التدریس

عناوین دروس تدریس شده پروفسور باقر سارخانی

جامعه شناسی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، روان شناسی اجتماعی و تعلیم وتربیت ، روان شناسی اجتماعی، روش تحقیق ، آسیب شناسی اجتماعی ، تغییرات اجتماعی ، پویایی گروهها ، جامعه شناسی روستایی ، تاریخ تفکراجتماعی در اسلام و ….

راهنمایی پایان نامه :

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی رشته علوم تربیتی از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (بیش از ۱۰۰ پایان نامه)

داوری کتاب ، مقاله و طرح پژوهشی

· کتاب : ((تاریخ دینور و شرح رجال آن)) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرمانشاه ۱۳۸۶

· طرح تحقیقاتی ” بررسی نگرش دانشجویان دو زبانه (کرد-فارس) دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسلام آباد غرب نسبت به تکلم به زبان فارسی با در نظر گرفتن جنسیت و طبقه اجتماعی آنها “دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۷

· کتاب :”محمد رضا شاه پهلوی ، مدرنیزاسیون و فرو پاشی ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۷

· کتاب: “کرمانشاه در جنگ بین الملل اول ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۸

· کتاب : “فلسفه آزادی ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۸

· طرح : ” نگرش دانشجویان منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی به راههای تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۹

· کتاب “مشاوره کوتاه مدت در مدرسه (جهت افراد ۱۸-۱۱ سال) ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۹

· ۱۰ مقاله همایش ملی ” مصرف مواد مخدر بستر ساز نا امنی ” نیروی انتظامی استان کرمانشاه ۱۳۸۹

· کارگاه اصول و مبانی ارتباطات اجتماعی (سه روزه) ، سازمان مدیریت دولتی کرمانشاه ۱۳۷۴ ، دو مرتبه

· کار گاه روش تحقیق (یک روزه) بنیاد شهید کرمانشاه ۱۳۸۵

· کارگاه جامعه شناسی فرهنگی (دو روزه) دبیر خانه منطقه ۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ۱۳۸۷

· کارگاه روابط اجتماعی در خانواده (سه روزه) دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ۱۳۸۸

· کارگاه روش تحقیق (یک روزه) دانشگاه علمی- کاربردی کرمانشاه ۱۳۸۹

فعالیت های پژوهشی آزاد پروفسور باقر سارخانی :

· مجری “طرح نظر سنجی پیرامون انتخابات مجلس ششم” در استان کرمانشاه ( چهار مرحله) ۱۳۷۸ کرمانشاه

· مجری طرح ” گزارش ملی و استانی وضعیت جوانان در سال ۱۳۸۴ و گزارش فرابخشی و ضعیت جوانان در سال ۱۳۸۴ ” سازمان ملی جوانان ۱۳۸۵

پروفسور باقر سارخانی ، · مجری طرح میدانی” بررسی الگو ها و آرمانهای جوانان در استان کرمانشاه ” سازمان ملی جوانان ۱۳۸۵

پروفسور باقر سارخانی ، · مجری طرح ” تفاوت نسلها ” کرمانشاه، جهاد دانشگاهی ، سازمان ملی جوانان ۱۳۸۶

پروفسور باقر سارخانی ، · مجری طرح ” رفتار های جوانان ” سازمان ملی جوانان استان کرمانشاه ۱۳۸۷

· تهیه گزارش های “جمعیت ، اشتغال و بیکاری ، آموزش عالی ، مرگ و میر و … جوانان” سالهای ۸۵-۱۳۷۵ سازمان ملی جوانان ، ۱۳۸۸

· تهیه گزارش های “مدیریتی جمعیت ، اشتغال و بیکاری ، آموزش عالی ، ازدواج و طلاق و… جوانان” سالهای ۸۵-۱۳۷۵ سازمان ملی جوانان ، ۱۳۸۸

فعالیت های پژوهشی دانشگاهی پروفسور باقر سارخانی

· ” مطبوعات در عصر مشروطیت ” ، پایان نامه کارشناسی ،استاد راهنما : باقر ساروخانی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۷۳

· “روزنامه نگاری غیر حرفه ای در ایران وتطور آن در پرتو وقایع سیاسی – اجتماعی سالهای ۳۲-۱۳۲۰″

· پایان نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : مرتضی کتبی ، استاد مشاور باقر سارو خانی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۷۷

· رابطه تجانس فرهنگی با از خود بیگانگی دانشجویان ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۸

· ” رابطه حمایت اجتماعی با تجانس فرهنگی و سلامت عمومی و تاب آوری دانشجویان ” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ۱۳۸۹

· طلاق توافقی و عوامل اجتماعی موثر بر آن ، تحقیقی در شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ ، رساله دکتری (مصوب ) در حال اجرا ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

· طرح جامع توسعه استان هرمزگان ۷۶-۱۳۷۵

· شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک از سال ۱۳۸۲

· اورژانس اجتماعی ، سازمان بهزیستی استان کرمانشاه ۸۹-۱۳۸۸

· طرح استراتژیک کاهش میزان خود کشی در استان کرمانشاه در سالهای ۹۰-۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، ۱۳۸۸

· نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر ، بستر ساز نا امنی ، نیروی انتظامی استان کرمانشاه ،۱۳۸۹

· عضو کمیته اجرایی کرسی های نظریه پردازی در واحد کرمانشاه ۸۹-۱۳۸۸

· اولین سمینار کاربردG.I.S در برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی و شهری ، شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک ۱۳۸۹

پروفسور باقر سارخانی · هیات علمی موسسه سنجش از راه دور و G.I.S عرش از سالهای ۱۳۸۷

پروفسور باقر سارخانی· “طرح و ندالیسم ” مجری دکتر علیرضا محسنی تبریزی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۷۴

پروفسور باقر سارخانی· “طرح لاستیک بارز” مجری دکتر محمود طالقانی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۷۴

پروفسور باقر سارخانی· ” طرح فهرستگان علوم اجتماعی” مجری دکتر عبد الحسین نیک گهر ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۴

پروفسور باقر سارخانی· “طرح شهدای تاریخ شیعه ” تهران ۱۳۷۴

· “درونی کردن هنجارها”، هفته نامه اشاره ، کرمانشاه ، تیر ماه ۱۳۸۲

پروفسور باقر سارخانی · ” معاشرت خلاف عرف ” (۱و۲) ، هفته نامه اشاره ، کرمانشاه ، مرداد ماه ۱۳۸۲

پروفسور باقر سارخانی· “تاثیرات اجتماعی کجروی” ، هفته نامه اشاره ، کرمانشاه ، شهریور ماه ۱۳۸۲

· “نگاهی اجمالی به دوره های مطبوعاتی در ایران” (۱و۲و۳و۴و۵) هفته نامه اشاره ، کرمانشاه ، شهریور و آبان ۱۳۸۲

· “فهرست روزنامه های کرمانشاه سالهای ۳۲-۱۳۲۰″(۱و۲)، هفته نامه اشاره ، کرمانشاه ، مهر و آبان

 

سایر بخش های وب سایت که پیشنهاد می شود دیدن فرمایید

سخنرانان چهاردهمین سمپوزیوم روابط عمومی

مقالات سمپوزیوم روابط عمومی

سمپوزیوم روابط عمومی