دکتر مهدی نادری منش

دکتر مهدی نادری منش

استاد دانشگاه و پژوهشگر BCI

پژوهشگر دانشگاه

UCLA/ Washington State/Idaho ،

عضو انجمن جهانی Singularity ،

عضو انجمن جهانی Biomimicry ،

عضو انجمن جهانی Futurist Club،

استاد مدعو دانشگاه تهران و تربیت مدرس،

مشاور دفتر فناوری ریاست جمهوری،

بنیانگزار و طراح اکادمی علمی طبیعت، عضو کمیته بیوتکنولوژی صنایع نوین،

نماینده صنایع نوین در نمایشگاه بین المللی بیوتک المان،

مسئول انتقال High Tech از کشور های شوروی، ایتالیا، چین و المان،

از موسسین و عضو هیئت مدیره شرکت انزیم زیست،

ریاست بانک ژن، مسئول برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس D8 و همکار افتخاری گروه رسانه،

فرهنگ و آینده پژوهی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران