جکلین پورسل

جکلین پورسل

عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی

آشنایی با جکلین پورسل

۱-جکلین پورسل ، عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی
۲- مشاور تجاری و تبلیغاتی دانشگاه گرینویچ
۳- داور و ارزیاب جایزه جهانی ایپرا

۴- مالک موسسه ارتباطی و رسانه ایJP&A