نگاه سنتی روابط عمومی را به یک نگاه واقع بینانه تغییر دهیم

نگاه سنتی روابط عمومی را به یک نگاه واقع بینانه تغییر دهیم محسن هاشمی رفسنجانی نیز در این مراسم با بیان اینکه مدیریت و فعالیت در روابط عمومی مسئولیتی دشوار است، گفت: بسیاری از مسئولین فهم روشنی از وظیفه روابط عمومی بیشتر بخوانید