تأخیر در ورود به “عصر سوم روابط عمومی” آسیب پذیری افکارعمومی را تشدید می کند

به گزارش ستاد خبری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ، در ابتدای این مراسم همچنین دبیرکل سمپوزیوم هوشمند سفیدی گفت: تأخیر در ورود به “عصر سوم روابط عمومی” آسیب پذیری افکارعمومی را تشدید می کند عدم آمادگی بیشتر بخوانید