معرفی و توضیح

کارشناس برتر روابط عمومی  

"کارشناس برتر روابط عمومی" ، کارشناسی است که با توجه به شاخص های اعلام شده ، تأئید مدیریت مافوق و تأثیرگذار موثر ، در روابط عمومی محل کار خود ، انتخاب شده و به درجه "کارشناس برتر" دست می یابد.

هدف انتخاب کارشناس برتر روابط عمومی ، معرفی افرادی هستند که می توانند در آینده با کسب تجربه بیشتر به عنوان مدیر روابط عمومی انتخاب شوند. همچنین تشویق کارشناسان روابط عمومی و همچنین توجه بیشتر به کارشناسان روابط عمومی است که بار اصلی فعالیت های روابط عمومی بر دوش آنان قرار می گیرد.