معرفی و توضیح

مدیر ارشد ارتباط گستر 

"مدیر ارشد ارتباط گستر" مدیر ارشدی است که از سطح وزیر شروع شده و روسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت ها و موسسات و معاون آنان و اعضای هیئت مدیره را در بر می گیرد.

مدیران ارتباط گستر ، دارای منش و عملکرد ارتباطی قابل توجهی بوده ، با رسانه ها تعامل خوبی داشته و با کارکنان تحت امر خود در ارگان محل فعالیت ، دارای ارتباط انسانی قابل ستایش هستند.

ویژگی این مدیران ، حمایت ها از فعالیت های ارتباطی و روابط عمومی سازمان تحت امر خود است.

این ابتکار ، باعث آشنایی مدیران ارشد با روابط عمومی و جلب توجه آنان به این موضوع مهم می شود.