معرفی و توضیح

جشنواره برترین های روابط عمومی ایران

 

"جشنواره برترین های روابط عمومی ایران" از سال 1382 توسط "موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان" و با بهره گیری از داوران برجسته و صاحب نام برگزار می شود.

این جشنواره با عدم گزینش روابط عمومی های برتر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1382 عملاً توسط موسسه آرمان و با هدف اعتبار بخشی به فعالیت های موضوعی روابط عمومی ، استاندارد سازی فعالیت ها با تعیین شاخص های علمی ، ایجاد رقابت سالم بین روابط عمومی ها و ارائه آثار برتر اجرا می شود.

گرچه رشته های رقابت در این جشنواره ثابت است ، لیکن بعضاً با عنایت به رویکردهای اجتماعی و علمی ، دچار تغییر و تحول می شوند.

این جشنواره در چند بخش برگزار می شود :

1 بخش ملی که بیشتر به دستگاه های اجرایی حوزه ستادی و سازمان های بزرگتر را در بر     

می گیرند.

2 بخش استانی

3 مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی

4 مدیران ارشد ارتباط گستر

5 نشان های ویژه که این نشان ها نیز با توجه به ضرورت های اجتماعی و علمی دچار تحول    می شوند.

یکی از کارکردهای مهم این جشنواره ، تهیه و قرائت "بیانیه هیئت داوران" است که هرسال برآیندی از وضعیت کیفی آثار ارسالی روابط عمومی ها را بروز می دهد.