معرفی و توضیح روابط عمومی های برتر

جشنواره برترین های روابط عمومی ایران "جشنواره برترین های روابط عمومی ایران" از سال 1382 توسط "موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان" و با بهره گیری از داوران برجسته و صاحب نام برگزار می شود. این جشنواره با عدم گزینش روابط عمومی های برتر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1382 عملاً توسط موسسه آرمان و با هدف اعتبار بخشی به فعالیت های موضوعی روابط عمومی ، استاندارد سازی فعالیت ها با تعیین شاخص های علمی ، ایجاد رقابت سالم بین روابط عمومی ها و ارائه آثار برتر اجرا می شود. گرچه رشته های رقابت در این جشنواره ثابت است ، لیکن بعضاً با عنایت به رویکردهای اجتماعی و علمی ، دچار تغییر و تحول می شوند. این جشنواره در چند بخش برگزار می شود : 1 – بخش ملی که بیشتر به دستگاه های اجرایی حوزه ستادی و سازمان های بزرگتر را در بر می گیرند. 2 – بخش استانی 3 – مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی 4 – مدیران ارشد ارتباط گستر 5 – نشان های ویژه که این نشان ها نیز با توجه به ضرورت های اجتماعی و علمی دچار تحول می شوند. یکی از کارکردهای مهم این جشنواره ، تهیه و قرائت "بیانیه هیئت داوران" است که هرسال برآیندی از وضعیت کیفی آثار ارسالی روابط عمومی ها را بروز می دهد.