شرایط شرکت


1داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته روابط عمومی و رشته های مرتبط یا حداقل 5 سال سابقه کار در روابط عمومی یا آژانس های تبلیغاتی

2معرفی از طرف محل کار

3پرداخت شهریه حضور در کارگاه مورد نظر